Sách Trung Quốc tháng 09/2020

12:00 22/09/2020

 

1. Bàn về Trung Quốc: Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới/ Henry M. Paulson, JR; Vũ Hoàng Linh, Tạ Phúc Đường (dịch) .- H.: Chính trị Quốc gia, 2018 .- 646 tr.; 24 cm.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tiếp cận với quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến nay, với rất nhiều vấn đề mà nền kinh tế nước này gặp phải và cần giải quyết. Sự điều chỉnh chính sách kinh tế trong nước và nước ngoài của Trung Quốc qua các giai đoạn là một nội dung được phản ánh khá rõ trong cuốn sách, nhất là những chính sách mới ban hành gần đây vẫn đang có hiệu lực và ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung.

SĐKCB: TQ-V.01705- 01711

2. Vành đai con đường sáng kiến của Trung Quốc và hàm ý chính sách đối với Việt Nam/ Phạm Sỹ Thành .- H.: Thế giới, 2017 .- 336 tr.; 24 cm.

Cuốn sách tập hợp nhiều nguồn tư liệu phong phú, từ những tuyên bố chính sách công khai của lãnh đạo Trung Quốc khi ý tưởng “Một vành đai, Một con đường” ra đời đến việc hình thành một chiến lược cùng tên; đến những công trình nghiên cứu công phu của các tác giả Trung Quốc và nước ngoài về các mục tiêu, cách thức triển khai, cơ chế phối hợp thực hiện, về tác động chung cũng như tác động địa kinh tế, địa chiến lược của Chiến lược Một vành đai, Một con đường đối với Trung Quốc và các nước liên quan. Từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

SĐKCB: TQ-V.01693- 01697

3. Trung Quốc và Mỹ với an ninh Đông Á từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tác động và dự báo/ Lê Văn Mỹ (cb); Đỗ Minh Cao, Phạm Cao Cường,..- H.: Khoa học Xã hội, 2020 .- 343 tr.; 21 cm.

Cuốn sách khái quát những vấn đề Đông Á với lợi ích chiến lược của Trung Quốc và của Mỹ. Trung Quốc và Mỹ đối với những vấn đề an ninh Đông Á hiện nay. Bên cạnh đó là một số nước lớn khác đối với an ninh Đông Á. Ở chương cuối cùng đề cập đến tác động và dự báo về sự can dự của Trung Quốc, Mỹ đối với an ninh Đông Á.

SĐKCB: TQ-V.01729- 01733

4. Tiến trình nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tôn giáo từ năm 1949 đến nay/ Phạm Thanh Hằng .- H.: Lý luận Chính trị, 2020 .- 298 tr.; 24 cm.

Cuốn sách nghiên cứu một cách tương đối hệ thống và toàn diện đối với tiến trình nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tôn giáo từ năm 1949 đến nay, thể hiện trong các giai đoạn nhận thức về tôn giáo và quan điểm chỉ đạo đối với tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; từ đó chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt trong nhận thức và ứng xử với tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời rút ra một số nhận xét và bài học đối với Việt Nam.

SĐKCB: TQ-V.01734- 01735

5. Vì sao Trung Quốc cải cách thành công/ Tạ Xuân Đào .- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019 .- 399 tr.; 21 cm.

Cuốn sách được thành 11 phần, trình bày rõ nét về nguyên nhân, thành tựu cũng như những bài học kinh nghiệm trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, qua đó làm nổi bật chủ đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc chính là chìa khóa để hiểu về cải cách mở cửa và là căn cứ căn bản để tiến hành cải cách mở cửa ở Trung Quốc.

SĐKCB: TQ-V.01736