Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 01/2020

10:00 14/01/2020

1. Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc / Hội đồng Lý luận Trung ương. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 232 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận được trình bày trong Hội thảo Lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc” là hội thảo thường niên giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và quản lý đất nước.

SĐKCB: VN-V.13360- 13361

 

 

2. Biến động của tình hình thế giới: Cơ hội, thách thức và triển vọng / Hội đồng Lý luận Trung ương. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 179 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm những bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận, tập trung làm rõ cơ hội và thách thức đối với mỗi nước trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng cũng như thách thức và cơ hội hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức, giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.13362- 13363

 

 

3. Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế/ Trịnh Thanh Mai. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 219 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở hình thành, những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh; phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

SĐKCB: VN-V.13373- 1337

 

 

4. Việt Nam - Campuchia: Hợp tác hữu nghị và phát triển/ Nguyễn Văn Thành (cb); Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Huy Hoàng,… - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 304 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước và con người Campuchia, phân tích mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp cho việc triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới và hiện thực hóa, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước với Campuchia.

SĐKCB: VN-V.13411-13412