Sách Việt Nam - đối nội tháng 01/2020

17:00 14/01/2020

1. Lê Duẩn một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Phạm Chí Thành, Phạm Văn Linh, Hà Đăng…biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 998 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tập trung làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng niềm Nam, thống nhất tổ quốc cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

SĐKCB: VN-V.12544

 

 

 

2. Văn hóa quân sự Việt Nam: Văn hóa giữ nước / Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 1020 tr. ; 24 cm.

Nội dung cuốn sách tập trung luận giải bản chất văn hóa quân sự Việt Nam, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của văn hóa quân sự Việt Nam qua năm thời đại lịch sử lớn: thời kỳ dựng nước - thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc - thời kỳ độc lập, tự chủ - thời kỳ Pháp thuộc và chống Pháp thuộc và thời kỳ hiện đại; đất nước ta trải qua ba loại hình chiến tranh chủ yếu: khởi nghĩa dân tộc - chiến tranh bảo vệ Tổ quốc - chiến tranh giải phóng dân tộc để từ đó rút ra những nội dung, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa quân sự Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.12545

 

 

3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay / Phạm Tất Thắng, Nguyễn Linh Khiêu . - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 408 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; khái quát kinh nghiệm của một số nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; đồng thời phân tích các nhân tố tác động và những vấn đề đang đặt ra, đề xuất các quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

SĐKCB: VN-V.12569 đến 12570

 

 

4. Khoa học và công nghệ Việt Nam 2016 / Lê Xuân Đinh (cb); Đào Mạnh Thắng, Vũ Anh Tuấn… - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 190 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu các nội dung về đổi mới quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; phân tích đặc trưng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục cập nhật bức tranh khoa học và công nghệ của Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.12571

 

 

5. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Nhiều tác giả - H.: Hồng Đức, 2018. - 319 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước cũng như việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cuốn sách đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.13325 đến 13327

 

 

6. Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ / Lưu Thị Tuyết Vân - H.: Hồng Đức, 2018. - 399 tr. ; 21 cm.

Đây là bức tranh khái quát tổng thể tình hình phát triển, vai trò kinh tế- xã hội của làng nghề truyền thống ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với những thành tựu, hạn chế của nó đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong những năm đổi mới. Bên cạnh đó cuốn sách nêu lên những hạn chế và khó khăn trong quá trình phát triển các làng nghề truyền thống cũng như việc cần thiết phải có sự hỗ trợ đắc lực của Nhà nước để ngành nghề truyền thống phát triển bền vững.

SĐKCB: VN-V.13328 đến 13330