Sách Việt Nam - đối nội tháng 8/2013

13:00 05/08/2013

1. Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 467 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đã kiến giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước như: vấn đề xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay; xây dựng Đảng cộng sản; đổi mới công tác nghiên cứu, phát triển lý luận; xây dựng đạo đức cách mạng; xây dựng giai cấp công nhân; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; giáo dục, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong lãnh đạo quản lý; phát triển báo chí cách mạng Việt Nam; vấn đề kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,…

SĐKCB: VN-V.11061, 11062

 

 

2. Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 467 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách khái quát tình hình biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam thời kỳ trước đổi mới từ 1945 đến 1986. Phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội và tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến sự phát triển ở Việt Nam trong 25 năm đổi mới. Dự báo xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp nhằm quản lý phát huy vai trò tích cực của biến đổi cơ cấu xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.   

SĐKCB: VN-V.11056 đến 11058

 

 

3. Vai trò của nhà nước đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay / Võ Thị Hoa. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 291 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Nhà nước; từ đó đề xuất những giải pháp có tính định hướng nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay.

SĐKCB: VN-V.11098, 11099

 

 

4. Góp phần chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 235 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách gồm bốn phần, từ những vấn đề chung về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, đến các vấn đề về hệ tư tưởng, con đường cách mạng Việt Nam và bản chất chế độ xã hội Xã hội Chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Trên cơ sở khẳng định và làm rõ một số vấn đề lý luận, nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, và với những tư liệu sinh động, các bài viết phản bác, vạch rõ tính chất thù địch, phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng, lý luận, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức lệch lạc trên các vấn đề đó.

SĐKCB: VN-V.11061, 11062

 

 

5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa với bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay / Lê Quốc Lý, Nguyễn Thị Nga, Phạm Anh Hùng… - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 308 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách bao gồm 20 bài viết của các nhà khoa học về tác động, mối quan hệ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, toàn cầu hóa với bình đẳng giới; những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới, những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến bình đẳng giới… Cuốn sách được xuất bản nhằm hướng tới việc nhận thức đúng đắn và tạo cơ hội hiện thực để phụ nữ được bình đẳng thật sự trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội hiện đại.

SĐKCB: VN-V.11090, 11091

 

 

5. Phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Lê Văn Toàn. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 318 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách góp phần bao quát sự đa dạng, đa chiều theo trục thời gian của phân tầng xã hội với tư cách là đối tượng nghiên cứu từ tổng quan về lịch sử cho đến khái quát bức tranh thực trạng của giai tầng xã hội, đồng thời làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân tầng xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Những số liệu phân tích về phân tầng xã hội sẽ cung cấp những luận chứng khoa học cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong việc hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

SĐKCB: VN-V.11088, 11089

Cùng chuyên mục