Thông báo bảo vệ luận án TS của NCS Phan Thị Thu Dung

15:25 21/12/2020

 

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày              tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Dung

Với đề tài: “Cạnh tranh địa chiến lược Nga – Mỹ dưới góc nhìn của Chủ nghĩa Hiện thực: Trường hợp khủng hoảng tại Ukraine”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:    08h30, ngày 07 tháng 01  năm 2021

Địa điểm:    phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:

- Báo Nhân dân;

- Báo Thế giới và Việt Nam;

- Website HVNG;

- Lưu: VT, SĐH.

TL. GIÁM ĐỐC

Q. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Thìn