Thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo “Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Học viện Ngoại giao”

14:03 05/09/2019

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

BAN THƯ KÝ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng

CSGD Học viện Ngoại giao

Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Học viện xin kính gửi tới các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học dự thảo “Báo cáo tự đánh giá chất lượng CSGD Học viện Ngoại giao phục vụ công tác đánh giá ngoài (kiểm định). Dự thảo này được lưu bản mềm trên trang www.qldh.hvng.vn và bản cứng tại Thư viện Học viện Ngoại giao.Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi bằng văn bản cho đại diện Ban Thư ký: Phòng 303 – Nhà A, và bản mềm gửi theo địa chỉ email sau: dbchatluong.dav@gmail.comThời hạn: Thứ 6, ngày 20/09/2019.Trân trọng cảm ơn./.

BAN THƯ KÝ

Cùng chuyên mục