Thông báo ngưỡng Đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy Học viện Ngoại giao năm 2024

13:00 13/06/2024

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh

THÔNG BÁO

Về ngưỡng Đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy

Học viện Ngoại giao năm 2024

(với điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao)

Ngưỡng ĐẠT xét tuyển sớm theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh

- Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2024 của Học viện Ngoại giao;

- Căn cứ hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào hệ đại học chính quy Học viện Ngoại giao năm 2024;

- Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Học viện Ngoại giao năm 2024,

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh tại đây 

Cùng chuyên mục