• Trung tâm thông tin tư liệu
< >

Trung tâm Thông tin Tư liệu

19:17 26/09/2021

Trung tâm Thông tin, Tư liệu

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: ThS. Nguyễn Huy Dũng

Email: dzungnguyenhuy@dav.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Anh Tuấn

Email: tuananhdo@dav.edu.vn

1. Phòng Trị sự, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, nhà 3 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2106 / 7106

Emai: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn

Lãnh đạo phòng:

Chuyên viên: TS. Khổng Thị Bình

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 7106

2. Thư viện

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 - 2, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.62763122

Email: thuvienhvng@dav.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Chuyên viên: ThS. Nguyễn Bích Nga

Điện thoại: 024.62763122

Email: ngabng67@dav.edu.vn

3. Phòng Thông tin, Tin học

Địa chỉ liên hệ: P302 - P.403, nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 – Ext:  1302 / 1401

Email: lucnth@dav.edu.vn