Trung tâm Thông tin và Dữ liệu, Viện Biển Đông

01:05 08/09/2021

1. Quá trình hình thành và phát triển

Xác định được tầm quan trọng về dữ liệu phục vụ tra cứu và nghiên cứu, ngay khi thành lập Chương trình nghiên cứu Biển Đông (tiền thân Viện Biển Đông), lãnh đạo Chương trình đã quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và dữ liệu Biển Đông. Trải qua hơn 13 năm phát triển, Trung tâm đã khẳng định được vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức và có những đóng góp tích cực cho các hoạt động của Viện Biển Đông.

Được cập nhập và bổ sung thường xuyên, hiện nay Trung tâm lưu trữ gần 2.000 đầu tài liệu chuyên sâu, đa dạng về chủ đề (chính trị, luật pháp, lịch sử, tài nguyên, bản đồ, hình ảnh, video…), cụ thể: gần 70 tài liệu chính thức về các yêu sách, toạ độ của các bên ở Biển Đông; gần 1.500 đầu tài liệu tiếng Anh, Trung, Nga, Việt là các sách, báo cáo, công trình nghiên cứu có giá trị, gần 50 đầu tài liệu là các đề tài, chuyên đề của Viện Biển Đông, gần 150 loại bản đồ về các vấn đề ở Biển Đông, trong đó có các bản đồ do Viện Biển Đông xây dựng theo  phần mềm, và tất cả các video về series hội thảo quốc tế về Biển Đông do Viện Biển Đông tổ chức.

Bên cạnh đó, Trung tâm liên tục số hóa, cập nhập tài liệu số nhằm đảm bảo chất lượng, thời gian lưu trữ cho công tác nghiên cứu. Bên cạnh thư viện truyền thống, Trung tâm cũng thiết lập hệ thống thư viện điện tử để phục vụ hiệu quả và chuyên nghiệp cho công tác nghiên cứu. Với kho tài liệu chuyên sâu, phong phú và đa dạng, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu không chỉ phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu của Viện Biển Đông mà còn thu hút sự quan tâm, tra cứu và khai thác của nhiều cán bộ thuộc các cơ quan đơn vị khác từ khắp nơi trên cả nước.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng

Trung tâm cung cấp tri thức và thông tin – tư liệu trong và ngoài nước, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện và các cơ quan, đơn vị khác trong cả nước. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, các đề tài, chuyên đề, ấn phẩm của Viện và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và quản lý công tác tra cứu, tham khảo.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong và ngoài nước phục vụ công tác của Viện;

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Trung tâm quản lý;

- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng tin tìm tài liệu nhanh chóng;

- Bổ sung, cập nhập thường xuyên xuất bản phẩm, tài liệu nghiên cứu ở trong và ngoài nước.