Các biểu mẫu

08:02 13/03/2020

Mẫu 1: Phiếu đề xuất đề tàiMẫu 2A: Thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020Mẫu 2A: Phụ lục kinh phí đề tài cấp Bộ năm 2020Mẫu 2A: Thuyết minh đề tài cấp Bộ tư vấn xét chọn 150Mẫu 2A: Phụ lục kinh phí đề tài cấp Bộ tư vấn xét chọn 150Mẫu 2B: Thuyết minh đề tài cấp Cơ sở năm 2020Mẫu 2B: Phụ lục kinh phí đề tài cấp Cơ sở năm 2020Mẫu 2B: Thuyết minh đề tài cấp Cơ sở tư vấn xét chọn 120Mẫu 2B: Phụ lục kinh phí đề tài cấp Cơ sở tư vấn xét chọn 120Mẫu 3: Lý lịch khoa học cá nhânMẫu 4: Quyết định xét tuyển chọnMẫu 5: Phiếu nhận xét tư vấn XCMẫu 6: Phiếu đánh giá tư vấn XCMẫu 7: Biên bản kiểm phiếu tư vấn XCMẫu 8: Biên bản hội đồng tư vấn XCMẫu 9: Biên bản họp thẩm địnhMẫu 10: Quyết định nghiệm thu cơ sởMẫu 11: Giấy mời cơ sởMẫu 12: Nhận xét nghiệm thu cấp cơ sởMẫu 13: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sởMẫu 14: Biên bản nghiệm thu cấp cơ sởMẫu 15: Quyết định nghiệm thu chính thứcMẫu 16: Giấy mời nghiệm thu chính thứcMẫu 17: Nhận xét nghiệm thu chính thứcMẫu 18: Phiếu đánh giá nghiệm thu chính thứcMẫu 19: Biên bản kiểm phiếuMẫu 20: Biên bản nghiệm thu chính thứcMẫu 21: Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn-biên bản thanh lý Mẫu 22: Mẫu hợp đồng đề tàiMẫu 23: Biên bản thanh lýMẫu 24: Giấy đề nghị thanh toánMẫu 25: Giấy đề nghị quyết toánMẫu 26: Giấy tạm ứng đề tàiMẫu 27: Chủ nhiệm tự đánh giáMẫu 28: Báo cáo về việc hoàn thiện đề tài sau hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sởMẫu 29: Mẫu giấy chứng nhận 2019Mẫu 30: Phiếu mô tả thông tin đề tàiMẫu 31: Thuyết minh nhiệm vụ 2017Mẫu 32: Hợp đồng thực hiện NVNCTCNMẫu 33: Biên bản thanh lý NVNCTCNMẫu 34: Báo cáo tự đánh giá NVNCTCNMẫu 35: Giấy chứng nhận nghiệm vụ nghiên cứu 2019updating...

Cùng chuyên mục