Danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2013

              HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 2013
                                                             —————
                         ———–      

           Số: 95 /QĐ-HVNG/HĐTSTS                                                                 Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Căn cứ quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 15/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-BGDĐT ngày 13/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho Học viện Ngoại giao;

Căn cứ “Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2013 cho 09 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và các nghiên cứu sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi gửi:

          Bộ Ngoại giao (để b/c);

          Bộ GD & ĐT (để b/c);

          Như điều 2;

          Lưu: VP& Khoa ĐTSĐH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS. Đặng Đình Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC