Sách Kinh tế Việt Nam tháng 01/2021

09:00 27/09/2021

1. Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2019: Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ/ Đinh Văn Sơn; Phan Thế Công, Hà Văn Sự,..- H.: Thống kê, 2020.- 607 tr.; 24 cm.

Cuốn sách trình bày những xu hướng nổi bật, tăng trưởng kinh tế thế giới, thương mại và đầu tư; tài chính và tiền tệ toàn cầu; xu hướng hội nhập quốc tế và tổng quan những phân tích, đánh giá về kinh tế năm 2019. Bên cạnh đó cuốn sách giới thiệu bối cảnh phát triển và khái quát chung về thương mại Việt Nam năm 2019. Trên cơ sở phân tích về chủ nghĩa bảo hộ và tác động của các cuộc chiến tranh thương mại hiện nay. Cuối cùng, cuốn sách cung cấp những dự báo kinh tế và thương mại Việt Nam năm 2020.

SĐKCB: VN-V.133444-45

 

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Miền, Trần Thị Tuyết Lan.- H.: Lý luận Chính trị, 2020.- 183 tr.; 21 cm.

Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Chương 2: Thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2020.

SĐKCB: VN-V.13475-76

 

3. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Lê Quốc Lý.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 326 tr.; 21 cm.

Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân cũng như thực trạng phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Ở chương cuối cùng tác giả đề cập một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.13477-78

 

4. Tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ Trịnh Quốc Tuy, Lê Quốc Hội.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020.- 238 tr.; 21 cm.

Cuốn sách đưa ra cái nhìn toàn diện về FDI và mối quan hệ giữa FDI với biến động kinh tế vĩ mô Việt Nam, từ đó rút ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp thu hút và sử dụng FDI hiệu quả ở các giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.13484-87