Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bounsavang Xayasane

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Bounsavang Xayasane

Với đề tài: Quá trình hình thành và phát triển quan hệ đặc biệt với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào từ năm 1986 đến nay

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:         08h30, ngày  10  tháng  11  năm 2018

Địa điểm:          phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

 Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                           KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

– Báo Thế giới và Việt Nam                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                         Hoàng Văn Hanh       

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC