Thông báo bảo vệ luận án TS của NCS Soulatphone

15:32 24/12/2020

 

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       24       tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Soulatphone Bounmapheth

Với đề tài: “Quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 1986-2016”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:    08h30, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Địa điểm:    phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:

- Báo Nhân dân;

- Báo Thế giới và Việt Nam;

- Website HVNG;

- Lưu: VT, SĐH.

TL. GIÁM ĐỐC

Q. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Thìn