Thông báo ngưỡng Đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy Học viện Ngoại giao năm 2023

23:05 19/06/2023

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh

THÔNG BÁO

Về ngưỡng Đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy năm 2023

(với điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao)

- Căn cứ Đề án tuyển sinh ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Học viện Ngoại giao;

- Căn cứ Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

- Căn cứ hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào hệ đại học chính quy Học viện Ngoại giao năm 2023;

- Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Học viện Ngoại giao năm 2023;

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh đã điều chỉnh chi tiết tại đây.

Cùng chuyên mục