Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ, đợt I - 2015

13:27 15/06/2015

    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THS ĐỢT I - 2015                                                                     ——————  

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt I - 2015 của Học viện Ngoại giao thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo (theo mẫu) kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2015 như sau:

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi (đăng trên mạng Học viện và dán thông báo tại Khoa Đào tạo sau Đại học) từ ngày 11/6/2015 đến hết ngày 26/6/2015.

Thời gian trả lời kết quả: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Đơn phúc khảo.

Địa chỉ: Khoa Đào tạo sau Đại học P.302, nhà 3 tầng, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 04.38344540 (máy lẻ 2302).

Hết thời hạn nêu trên, Đơn phúc khảo sẽ không được tiếp nhận để xem xét giải quyết.

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

                                                                                          KT. CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                    (đã ký)
                                                                             PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cùng chuyên mục