Trang thông tin Luận án TS của NCS Phan Thị Thu Dung

14:35 01/12/2020

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Cạnh tranh địa chiến lược Nga – Mỹ dưới góc nhìn của Chủ nghĩa Hiện thực: Trường hợp khủng hoảng tại Ukraine”

 

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thu Dung

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Dương Huân

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến các lý thuyết quan hệ quốc tế, cạnh tranh Nga – Mỹ, cạnh tranh quyền lực, khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên chưa có một công trình nào tiếp cận giải quyết vấn đề dưới góc độ giao thoa giữa những lập luận của thuyết Hiện thực và lý thuyết về địa chiến lược để từ đó làm căn cứ luận giải cạnh tranh địa chiến lược Nga – Mỹ cũng như chưa có công trình nào đánh giá được sự trở lại mang tính thực tiễn của địa chiến lược trong thế kỷ 21 sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea và thực tiễn cạnh tranh nước lớn Nga – Mỹ tại Trung Đông thời gian gần đây, đồng thời cũng chưa có công trình nào đi sâu kiểm chứng được khả năng vận dụng của Chủ nghĩa Hiện thực để đánh giá tính hữu dụng của lý thuyết quan hệ quốc tế này trong trường hợp cạnh tranh địa chiến lược Nga – Mỹ qua khủng hoảng Ukraine manh nha vào năm 2013 và bùng phát vào đầu năm 2014 (Gọi tắt là khủng hoảng 2013-2014). Ở Việt Nam, Luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu đầu tiên bao quát về những vấn đề này.Luận án góp phần làm rõ hai khái niệm địa chiến lược và cạnh tranh địa chiến lược.Luận án đã có được khung phân tích kết hợp cách nhìn của CNHT và ĐCL và vận dụng khung phân tích đó vào cạnh tranh Nga – Mỹ nói chung và ở Ukraine nói riêng.Luận án góp phần làm rõ thuyết Hiện thực với vai trò là một lý thuyết chính trị quốc tế có ảnh hưởng lớn trên thế giới, nhất là trên khía cạnh có thể vận dụng phân tích cạnh tranh địa chiến lược giữa Nga và Mỹ, vốn hầu như chưa được thực hiện tại Việt Nam. Đã kiểm chứng lý thuyết và làm rõ những ưu điểm và hạn chế của cách tiếp cận hiện thực về cạnh tranh địa chiến lược Nga – Mỹ qua nghiên cứu trường hợp khủng hoảng Ukraine 2013-2014.Luận án góp phần nhận diện bản chất cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc tại các địa bàn chiến lược (bao gồm các nước vừa và nhỏ có vai trò địa chiến lược quan trọng), qua đó liên hệ với Việt Nam trong phục vụ công tác tham mưu, định hướng cho quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam (đặc biệt trong quan hệ với các nước lớn) để phù hợp với những xu thế chung của thế giới và điều kiện, hoàn cảnh riêng biệt của nước ta.Luận án góp phần làm sáng tỏ được những tác động của cạnh tranh địa chiến lược Nga-Mỹ trong khung khổ trật tự toàn cầu nói chung cũng như trong khu vực châu Âu nói riêng. Bên cạnh đó, Luận án đã đưa ra được những kịch bản dự báo cho sự chuyển dịch quyền lực trong tương lai trước những biến động của tình hình chính trị nội bộ Mỹ và Nga cũng như những biến động khách quan như sự trỗi dậy của Trung Quốc.Luận án góp phần phân tích về khía cạnh cạnh tranh địa chiến lược trong mối quan hệ Nga - Mỹ, làm phong phú thêm góc nhìn cạnh tranh địa chiến lược thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine 2013-2014.Luận án góp phần đưa ra một số khuyến nghị khả thi đối với Việt Nam trong việc ứng xử, đối phó với sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc trên thế giới nói chung cũng như trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng, vốn đang tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây ra nhiều nguy cơ an ninh cho khu vực.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Realist View on the Geo-Strategic Competition between Russia and the United States: The Case of Ukrainian Crisis”

 

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Phan Thi Thu Dung

Advisor: Prof. Dr. Vu Duong Huan

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

 

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Studies on IR theories, the US-Russia competition, power competition, Ukrainian crisis have emerged in both Vietnamese and international academia with several hundred pages long. However, there exists no research so far conducted from a multidimensional approach with Realist and Geostrategic theoretical basis, to understand the geostrategic competition between Russia and the United States. Furthermore, there is no recent research that fully assesses the return of geostrategic competition in the 21st century in reality, especially after the annexation of Crimea by the Russian Federation and the recent great power competition between Russia and the United States in the Middle East. Regarding the geostrategic competition between Russia and the United States through the case of Ukrainian crisis between 2013 and 2014, no research has been conducted to examine Realism and to assess its pragmatic values. This dissertation shall be the first research in Viet Nam that could resolve all of the aforementioned issues.The dissertation will clarify the concepts of geostrategy and geostrategic competition.The dissertation will introduce an analytical framework based on the Realist and geostrategic prisms, which will be used to analyze the case of the U.S.-Russia competition and the case of Ukraine as well.The dissertation will testify the Realist theory as a fundamental IR theory, especially in its analysis in the U.S.-Russia geostrategic competition, which has not been studied in Viet Nam. The dissertation will also examine the theory and identify the pros and cons of the Realist approach through the U.S.-Russia geostrategic competition and the case of 2013-14 Ukrainian crisis.The dissertation will contribute to the acknowledgement of the nature of geostrategic competition between great powers in the strategic localities (including the middle powers and small countries with significant geostrategic features). By so doing, Viet Nam will be collated for the consultation and orientation of Viet Nam’s policy-making process (especially in its relations with great powers), to accommodate both global trends and domestic contexts.The dissertation will shed light on the implications of geostrategic competition between Russia and the United States amidst the existing global and European orders. Besides, facing the recent developments in the U.S. and Russian domestic politics and the rise of China, the dissertation will propose scenarios of the power transitions in the future.The dissertation will analyze the geostrategic aspect of the U.S.-Russia relationship and enrich the geostrategic approach through the case of 2013-14 Ukrainian crisis.The dissertation will propose recommendations for Viet Nam in our response to the geostrategic competition between great powers in the Asia-Pacific region, where several factors potentially causing harm to the regional security exist.Tóm tắt nội dung Luận án, xin xem tại đây.