Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Bounsavang XAYASANE

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Quá trình hình thành và phát triển quan hệ đặc biệt với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào từ năm 1986 đến nay”.

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Bounsavang XAYASANE

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Chính sách đối ngoại nổi bật và xuyên suốt của Lào đối với Việt Nam từ năm 1986 đến nay đó là tiếp tục củng cố, tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, hoà bình, hợp tác, bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Các hợp tác không còn chỉ mang tính hỗ trợ, giúp đỡ mà đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho mỗi quốc gia, đồng thời nâng cao vị thế của mỗi nước trong khu vực và thế giới, góp phần đưa quan hệ Lào – Việt Nam bước sang một trang mới đầy triển vọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì chính sách của Lào với Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế. Việc xây dựng và triển khai các hợp tác với Việt Nam còn chậm, chưa phát huy hết hiệu quả. Các hợp tác về kinh tế tuy được mở rộng nhiều lĩnh vực nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng cũng như quan hệ giữa hai nước. Tình hình an ninh biên giới hai nước diễn ra hết sức phức tạp, công tác quản lý vùng biên của hai nước chưa được thực hiện tốt nên còn xảy ra nhiều vấn nạn. Hợp tác về giáo dục đào tạo cũng còn hạn chế khi chất lượng đầu vào cũng như đầu ra của hợp tác đào tạo giữa hai nước chưa cao.

Tuy việc xây dựng và triển khai chính sách của Lào với Việt Nam còn nhiều hạn chế, quan hệ hai nước phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách, song có thể tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước Lào – Việt vẫn còn rất nhiều triển vọng. Có thể khẳng định rằng Lào vẫn sẽ duy trì chính sách quan hệ đặc biệt với Việt Nam, vẫn sẽ ưu tiên quan hệ Lào – Việt lên hàng đầu trong quan hệ quốc tế của Lào. Để là được điều đó cả Lào và Việt Nam cần nhanh chóng, kịp thời triển khai các giải pháp để khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh, tiềm năng của hai nước nhằm góp phần phát triển quan hệ Lào – Việt vượt lên các mối quan hệ khác, trở thành mối quan hệ đặc biệt toàn diện, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào công cuộc phát triển của mỗi quốc gia cũng như đưa đất nước hội nhập cùng khu vực và thế giới.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “The formation and development of the special relation with Vietnam in Lao PDR’s foreign policy since 1986”.

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9310206

PhD Candidate: Bounsavang  XAYASANE

Advisor: Prof.Dr. Nguyễn Thái Yên Hương

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

The prominent and core foreign policy of Laos towards Vietnam since 1986 is to consolidate, strengthen and enhance the Laos-Vietnam cooperation continually on the basis of respecting the independence, sovereignty, peace, cooperation, equality and mutual benefits. The cooperations are no longer merely supportive helps, they brought practical results which benefitted both countries, enhanced our positions regionally and globally, drove Laos – Vietnam relation into a promising new phase.

However, there are remaining limitations in Laos’s policy towards Vietnam beside achieved results. The development and implementation of cooperations with Vietnam remains slow, not fully effective. The economic cooperations have been expanded in a lot of fields but the results have yet met the potential. The border security of two nations also witnessed complicated developments since the management has not been implemented effectively. Cooperations in education and training were also ineffective because the quality of inputs and outputs of joint trainingswere not very well.

Despite the limitations in building and implementing Laos’ foreign policy towards Vietnam and the challenges the two countries’ relation encounters, we can still believe that the Laos – Vietnam relation has promising prospects. It can be confirmed that Laos will maintain the policy of having special relation with Vietnam, accord Laos – Vietnam relation in Laos’s top priority of its international relations. To reach that end, both Laos and Vietnam must implement measures to overcome the existing drawbacks, bring into full play the strengths and potential of two countries in order to contribute to the development of Laos – Vietnam relation so it can go beyond any other relations and become a special comprehensive relation that delivers practical benefits, contributes to the developing and integrating process regionally and globally of each country.

The dissertation can be used as documentation in teaching and studying several subjects in the field of international relations. To some degree, the result of the dissertation can be used as a document of reference for ones who make or execute strategic decision and policy of diplomacy aimed at strengthening Laos – Vietnam strategic cooperative partnership in future.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC