Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Đỗ Lê Chi

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tới Việt Nam giai đoạn 2010-2020”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Đỗ Lê Chi

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Đến nay đã có những công trình khoa học nghiên cứu về cấu trúc an ninh khu vực tại Châu Á – Thái Bình Dương ở những phạm vi và mức độ khác nhau, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách trực tiếp và toàn diện về tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực này đối với Việt Nam. Vì vậy, luận án “Tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tới Việt Nam giai đoạn 2010-2020” có thể xem là công trình có những đóng góp mang tính hệ thống trên cả phương diện lý luận và thực tiễn về vấn đề này.

Luận án đã phân tích, luận giải những vấn đề mang tính lý luận về cấu trúc an ninh khu vực và tác động của cấu trúc an ninh khu vực đối với các quốc gia nói chung và quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam nói riêng như khái niệm cấu trúc an ninh khu vực, các dạng thức cấu trúc an ninh khu vực, sự hình thành và vận động của cấu trúc an ninh khu vực. Trên cơ sở những lý thuyết sẵn có, luận án đã bước đầu đưa ra và luận giải những vấn đề mới như cơ chế hay nội dung tác động của cấu trúc an ninh khu vực đối với quốc gia.

Luận án đã khảo sát, đánh giá sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong từng giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn 2010-2020 đồng thời làm rõ vị trí của Đông Nam Á và Việt Nam trong tổng thể cấu trúc để làm cơ sở phân tích các tác động của cấu trúc đối với Việt Nam trên cả ba phương diện môi trường an ninh, không gian phát triển và vị thế quốc gia.

Luận án đưa ra những dự báo về những yếu tố tác động đến cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong thập niên tới, từ đó đưa ra ba kịch bản về sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực đến năm 2030. Những khuyến nghị trong luận án được xây dựng trên cơ sở khoa học sẽ là nguồn tham khảo có ý nghĩa đối với công tác hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu về các chuyên đề liên quan đến lý luận chính trị quốc tế và quan hệ quốc tế như quan hệ chính trị quốc tế, vai trò của các quốc gia trong cấu trúc khu vực, các thể chế đa phương…


 INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “The impacts of regional security Architecture in the Asia- Pacific on Vietnam over period 2010-2020”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Do Le Chi

Advisor: Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

A number of research studies have been done on the issue of regional security architecture in the Asia-Pacific in different scopes so far but rarely focused directly and comprehensively on the impacts of this regional security architecture on Vietnam. Therefore, the thesis “The impacts of regional security Architecture in the Asia- Pacific on Vietnam over period 2010-2020” may be considered as the first study that has systematic contributions in both theoretical and practical terms to this issue.

The thesis analyzes and discusses theoretical issues relevant to the regional security architecture and its impacts on nations in general and on small or medium powers like Vietnam in particular, such as the concepts related to regional security architecture, the models, formation and development of regional security architecture. On the basis of the existing theories, the author has initially developed and interpreted new ideas, notably the influential mechanism and contents of regional security architecture on nations.

The dissertation has examined the development of Asian – Pacific regional security architecture over typical periods, specially focusing on the period of 2010-2020 as well as clarified the geo-political importance of the Southeast Asian and Vietnam in the region for the basis of evaluating the impacts of the regional security architecture on Vietnam in three aspects including security environment, economic development spaces and national status in the regional and international school.

The dissertation has also forecasted factors that may affect the development of Asia – Pacific security architecture in next ten years, thereby suggested three scenarios for the future of regional security architecture by 2030. Furthermore, the recommendations based on scientific and practical foundations are really significant to the process of diplomatic policy making in the coming time.

The thesis can be used as documentation in teaching and researching several subjects in the field of political theory or international relations theory at universities and institutes, such as role of nations in regional structures, international relations of politics, international governance, multilateral institutions, ect.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC