Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Phạm Văn Dũng

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Chính sách đối ngoại của Cộng hòa Pháp thời kỳ sau Chiến tranh lạnh”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Dũng

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: GS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến Chính sách đối ngoại của Cộng hòa Pháp, tuy nhiên nghiên cứu trực tiếp về Chính sách đối ngoại của Cộng hòa Pháp thời kỳ sau chiến tranh lạnh lại chưa thực sự phong phú. Ở Việt Nam luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về chính sách đối ngoại Pháp thời kỳ sau Chiến tranh lạnh với nguồn tài liệu đa chiều.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạch định  chính sách đối ngoại Pháp thời kỳ sau Chiến tranh lạnh bao gồm: khung lý thuyết về chính sách đối ngoại;  bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại của Pháp; các yếu tố dân tộc, tôn giáo, văn hóa và tình hình của Pháp hiện nay, khái quát chính sách đối ngoại của Pháp trước năm 1991, tình hình thế giới và Liên minh châu Âu thời kỳ sau chiến tranh lạnh tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Pháp; Tác giả đã làm rõ về nội dung chính sách đối ngoại Pháp thời kỳ sau Chiến tranh lạnh bao gồm: Mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ chủ yếu.

Luận án làm rõ thực tiễn thực hiện chính sách đối ngoại của Pháp qua các đời tổng thống (F.Mitterand, J.Chirac, N.Sarkoy, F.Hollande, E.Macron), đối với các nước lớn (Đức, Mỹ, Nga, Trung Quốc); các tổ chức quốc tế (UN, NATO, WTO, OIF), một số khu vực và châu lục chủ yếu trên thế giới (EU, châu Phi, Trung Đông, châu Á, ASEAN, Việt Nam)  để thấy rõ về quá trình vận động, phát triển trong chính sách đối ngoại Pháp từ năm 1991 đến nay.

Luận án rút ra nhận xét, đánh giá về chính sách đối ngoại được thực thi dưới các thời tổng thống Pháp thời kỳ sau Chiến tranh lạnh: gồm đặc điểm, kết quả, tác động của chính sách đối ngoại Pháp; dự báo chính sách đối ngoại Pháp  đến năm 2027

Luận án có thể sử dụng như nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy về chính sách đối ngoại Pháp.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Foreign policy of French Republic after Cold War”

Major: International Relations                            Ref. Code No.9310206

PhD Candidate: Phạm Văn Dũng

1st Advisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Quế

2nd Advisor: Prof. Dr. Nguyen Thái Yên Hương

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Although the world and Vietnam have series of scientific works in French foreign policy; however, researching directly post-Cold War French foreign policy was not rich. In Vietnam, dissertation is a systematic study from view of a Vietnamese researcher on post-Cold War French foreign policy based on various (multi-dimensional) sources.

Dissertation has systematically provided theoretical, legal, practical basics for making post-Cold War French foreign policy including: theoretical framework of foreign policy; French foreign policy making regime; ethnic, religious, cultural elements and French current situation; overview of Pre-1991 French foreign policy; the world and EU situation after Cold War affecting the process of making French foreign policy. The dissertation has clarified contents of post-Cold War French foreign policy such as objectives, principles and main tasks.

The dissertation has clarified practices of French foreign policy through various presidents (F.Mitterand, J.Chirac, N.Sarkoy, F.Hollande, E.Macron) towards power countries (Germany, USA, Russia, China), international organizations (UN, NATO, WTO, OIF) and some regions, continents (EU, Africa, Middle East, Asia, ASEAN) and Vietnam to get an overview of the process of advocacy and development in French foreign policy from 1991 to present.

The dissertation draws comments and assessments on post-Cold War French foreign policy under various presidents about characteristics, results and impacts of French foreign policy, forecasts about its policy towards 2027.

The dissertation can be used as a useful reference source for researching and teaching of French foreign policy.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC