Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ: Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo)

17:36 04/09/2021

Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ hơn luận cứ khoa học về nội hàm khái niệm, thực trạng, những yếu tố tác động và dự báo chiều hướng phát triển của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, từ đó đánh giá những tác động thuận và không thuận đối với Việt Nam trước những biến động phức tạp, khó lường của trật tự thế giới hiện nay, góp phần gợi mở để Đảng và Nhà nước ta xác định đường lối đối ngoại đúng đắn, khai thác sức mạnh nội lực và ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

TS. Lê Hải Bình, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao

TS. Chu Minh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh và Phát triển, Viện Nghiên cứu Chiến lược - Học viện Ngoại giao.

Xuân Linh (gt)

Cùng chuyên mục