• Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao
< >

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại

19:23 26/09/2021

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) là đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Lãnh đạo Trung tâm:
– Giám đốc Trung tâm: TS. Tôn Thị Ngọc Hương
Phòng D317, tầng 3, Nhà D - Học viện Ngoại giao

– Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Phương Anh
Phòng D532, tầng 5, Nhà D - Học viện Ngoại giao                                                 

– Ts. Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Ngoại ngữ: ThS. Phan Mạnh Cường
Phòng D533, tầng 5, Nhà D - Học viện Ngoại giao             

2. Các phòng trực thuộc:

2.1 Phòng Nghiệp vụ:
(Đ/c: Phòng D529, D534, D535, tầng 5, Nhà D - Học viện Ngoại giao)

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Danh sách cán bộ của phòng:
– Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng

 Bạch Thị Hà,

 Tô Thị Thế Tâm,

 Trương Thanh Hằng,

 Đoàn Đức Trường Giang.

2.2 Phòng Ngoại ngữ:
(Đ/c: Phòng D530, tầng 5, Nhà D - Học viện Ngoại giao)

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng biên, phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Danh sách cán bộ của phòng:
 Phan Mạnh Cường, Ts. Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng         

Phạm Thị Lan Anh,

 Nguyễn Vũ Thủy Tiên,

 Nguyễn Thị Hồng Doan, biệt phái tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (VSCC),

2.3 Phòng Tổng hợp:
(Đ/c: Phòng 531, tầng 5, Nhà D- Học viện Ngoại giao)

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức và thực hiện các công tác chuyên trách về hậu cần, hành chính, điều phối chung hoạt động của các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Trung tâm.

Danh sách cán bộ của phòng:
– Phạm Thị Minh Ngọc, Quyền Trưởng phòng

– Lê Thị Kim Ngọc,

– Tăng Phúc Minh,

– Đào Thị Thu.                                                                                                             

– Nguyễn Thùy Liên

– Ngô Thị Thanh Hảo       

 Đặng Thu Thảo.