Đề án Tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023

19:50 18/04/2023

Học viện Ngoại giao chính thức công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG

1. TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Tên cơ sở đào tạo:  HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Sứ mệnh: Học viện Ngoại giao với hơn 64 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

Xem toàn bộ Đề án tuyển sinh năm 2023 (được cập nhật ngày 31/07/2023) của Học viện Ngoại giao tại đây 

Hội đồng Tuyển sinh

Cùng chuyên mục