Học bổng khuyến khích học tập HK1-2012

10:04 04/05/2012

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

 

Số:   142 / QĐ-HVNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh, sinh viên

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

- Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

- Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định 25/2006/QĐ-BQDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Theo đề nghị của bà Trưởng phòng CTCT, QLSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 156 sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng CTCT, QLSV; Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản trị- Tài vụ và những sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-          Phòng QT-TV

-          Như điều I, II

-          Lưu: VP, P.CTCT-QLSV

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH THAO

 

Cùng chuyên mục