Thông báo về mức thu học phí, ký túc xá năm học 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu học phí, ký túc xá năm học 2019-2020

_______________________

 GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Phòng Quản trị Tài vụ.

     QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về mức thu học phí, ký túc xá áp dụng cho năm học 2019 – 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: Trưởng các đơn vị trong Học viện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC            

                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                               Nguyễn Vũ Tùng

 

MỨC THU HỌC PHÍ, KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2019 -2020

 (Ban hành theo Quyết định số: 816 /QĐ-HVNG ngày 03 tháng 09 năm 2019 của

Giám đốc Học viện Ngoại giao)

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC