Trung tâm Thông tin Tư liệu

03:47 24/02/2014

Trung tâm Thông tin, Tư liệu

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: ThS. Nguyễn Huy Dũng

Email: dzungnguyenhuy@dav.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Anh Tuấn

Email: tuananhdo@dav.edu.vn

1. Phòng Trị sự, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, nhà 3 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2106 / 7106

Emai: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn

Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Ý Xuân

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 7106

Email: leyxuan@gmail.com

2. Thư viện

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 - 2, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.62763122

Email: thuvienhvng@dav.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Bích Nga

Điện thoại: 024.62763122

Email: ngabng67@dav.edu.vn

3. Phòng Thông tin, Tin học

Địa chỉ liên hệ: P302 - P.403, nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext:  1302 / 1401

Email: lucnth@dav.edu.vn

Cùng chuyên mục